സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്13/02/2020 ല്‍ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ് ല്‍ വച്ചു ഫാ.തോമസ് മുകളുംപുറത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ നടന്ന സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗില്‍ ജനുവരിയില്‍ നടന്ന കര്‍മ്മോത്സവത്തെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തല്‍ നടത്തുകയും ചെയ്തു.


Post a Comment

Previous Post Next Post