വിനോദയാത്ര


17/02/2020 ല്‍ എം.എസ്സ്.എസ്സ്.എസ്സ്  ലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി ഒരു വിനോദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. എല്ലാ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു.Post a Comment

Previous Post Next Post