വിവിധ ധനസഹായങ്ങള്‍


ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വഴിയുളള മരണാനന്തര സഹായമായി 4 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 64,000 രുപയും
വൈദ്യ സഹായങ്ങളും, മറ്റു സഹായവുമായി 1,20,000  രൂപയും  നല്‍കി.

Post a Comment

Previous Post Next Post